Арыкъ памцӀэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Арыкъ памцӀэ
урбз. Арик-Папца

Координатхэр: 43°29′37.2″ с. ш. 44°25′31.59″ в. д. / 43.493667° с. ш. 44.425442° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
Къущхьэ зыхэтыр: Сынджытх
Лъэгагъэр: 510 м

Арыкъ памцӀэ е Дуужь Iуащхьэ (урбз. Арик-Папца) — Урысейм хиубыдэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэт Ӏуащхьэщ, и лъэгагъыр м. 500 хуэдиз мэхъу. Ӏуащхьэм къыщӀож псы жьгъей бжыгъэхэр.