Анри Матис

Къыздихар Уикипедиэ
Мыбы кӀуэн: навигацэ, лъыхъуэн
Анри Матис
фр-бз. Henri Matisse
Сурэт
И лэжьыгъэр: лэчтхыгъакӀэ
Къыщыхъуар: 1869 дыгъэгъазэм и 31
Къыздэхъуар: Ле Като-Камбрези, Фрэндж
Дунем щехыжьар: 1954 шыщхьэӀум и 3
Дунем здехыжьар: Ница, Фрэндж
Commons-logo.svg Анри Матис Уикисурэтылъэм

Анри Эмил Бенуа Матис (фр-бз. Henri Matisse; 1869 дыгъэгъазэм и 31 — 1954 шыщхьэӀум и 3) — фрэндж лэчтыгъакӀэ, щӀэнхабзэм и къудамэ фавизмым и тхьэмадэу къалъытэр.

Къыздэхъуар Ле Като-Камбрези къалэм (Фрэндж). И щӀэлэгъуэм захуэгъуэ хабзэр зэригъэщӀащ. Илъэс тощӀ ирикъуауэ апендицит къехъулӀащ. Узыщым мэзитӀкӀэ щыӀэху лэч тхэным зыригъэса (и анэм Ӏэмэ-псымэхэр къыхуихьауэ), абым къыщыщӀэдзауэ ӀэщӀагъэр къимыгъану иджын щӀидзащ.

ТехьэпӀэхэр[гъэтэрэзын | edit source]