Андзышбаринэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Андзышбаринэ
Verbascum chaixii 'Sixten Candles' 2.JPG
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: КъэкӀыгъэхэр
Къудамэ: Magnoliophyta
ХэкӀ: Magnoliopsida
ХэкӀыгъуэ: Lamiales
Лъэпкъ: Scrophulariáceae
Лъэпкъыгъуэ: Андзыш
ЛӀэужъыгъуэ: Андзышбаринэ
Латин цӀэр
Verbascum chaixii
Villars

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 834139
NCBI 1211623

Андзышбаринэ (лат-бз. Verbascum chaixii) — илъэс зы бжанэкӀэ къэкӀ удз лӀэужьыгъуэщ, андзыш лъэпкъэгъум щыщ къэкӀыгъэщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

Ипкъ занщӀэу дэкӀейм и лъэгагъыр см 80-м нос. ИщӀагъ щӀэт тхьэмпэхэр нэхъ инщ, ищхьэм нэхърэ, тхьэмпэ щӀагъхэм цы щабэ ятетщ. Удзым лъабжьэжь ещӀ, щӀым куууэ йокӀых. Бадзэуэгъуэм-мэкъуауэгъуэм адзышбаринэм и щхьэмкӀэ, гъашэм ещхьу, зэхэту гъэгъа гъуэжь цӀыкӀу куэд къыпедзэ.

КъыздэкӀыр[гъэтэрэзын | edit source]

МэкъупӀэхэм, хъупӀэхэм, мэз лъапэхэм къыщокӀ. Ӏэщым яшхкъым.


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

Хьэкъун Б. Адыгэ къэкӀыгъэцӀэхэр. ТхылътедзапӀэ «Элбрус». Налшыч 1992 гъ.