Амуринка

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Амуринка
КӀыхьагъыр: 8 км
Псыхъуэм и инагъыр: 39 км²
КъыхэжыпӀэр: Алтай къущхьэхэр
И пэр: Амурка
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Алтай республикэ

АмуринкаУрысейм хэт Алтай республикэм и щӀыпӀэм хэж псыщ Амуркам хэлъадэу, Алтай къущхьэхэм къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 10 хуэдиз мэхъур.