Амурка

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Амурка
КӀыхьагъыр: 8, 9 км
Псыхъуэм и инагъыр: 45 км²
КъыхэжыпӀэр: Алтай къущхьэхэр
И пэр: Об
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Алтай республикэ

АмуркаУрысейм хэт Алтай республикэм и щӀыпӀэм хэж псыщ Обым хэлъадэу, Алтай къущхьэхэм къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 10 хуэдиз мэхъур.