Албрехт Дурер

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Албрехт Дурер
джэр-бз. Albrecht Dürer
Сурэт
И лэжьыгъэр: лэчтхыгъакӀэ
Къыщыхъуар: 1471 накъыгъэм и 21[1][2][3][4][5][6]
Къыздэхъуар: Нунберг, Бавариэ
Дунейм щехыжар: 1528 мэлыжьыхьым и 6[1][7][2][3][4][5][6] (56 гъ.)
Дунейм здехыжар: Нунберг, Бавариэ
Commons-logo.svg Албрехт Дурер Уикисурэтылъэм

Албрехт Дурер (джэр-бз. Albrecht Dürer; 1471 нэкъыгъэм и 21 — 1528 мэлыжьыхьым и 6) — джэрмэн лэчтхыгъакӀэ, ксилографиэм и нэхъ Ӏэзэгъуэщ.

ГъащӀэм и тхыдэр[гъэтэрэзын | edit source]

Къыздэхъуар Нунберг къалэм 1471 нэкъыгъэм и 21-м. Албрехт и адэр Мэжарейм къикӀауэ дэтӀысхьат а къалэм и щхьэгъусэри дэщӀыгъуу. Я унагъуэм сэбий пщӀыкӀуий ягъуэтат, ауэ псэуэ къэнахэр ий къуэдей. И адэм дыщэкӀ ӀэщӀагъэм иригъэсэну пылъат и сэбиигъуэм къыщыщӀэдзауэ, ауэ щӀалъэм лэчтхыгъэр къыхихащ.

Лэжьыгъэхэм я теплъэхэр[гъэтэрэзын | edit source]

Гулъытэгъуэ[гъэтэрэзын | edit source]

ТехьэпӀэхэр[гъэтэрэзын | edit source]