Ажэпс

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Ажэпс
урбз. Ачипсе

Кординатхэр: 43°40′49″ с. ш. 40°16′34″ в. д. / 43.680278° с. ш. 40.276111° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 20 км
Псыхъуэм и инагъыр: 141 км²
КъызхэкӀыр: Ажэшхуэ
КъыхэжыпӀэр: Къаукъаз Тхышхуэ
И пэр: Мдзымтэ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Краснодар край

Ажэпс е Ачъэпс (урбз. Ачипсе) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псы мыинщ Мдзымтэм хэлъадэу, Ажэшхуэм къыхож, и кӀыхьагъыр км. 20 мэхъур.