Jump to content

Ажэжьбэкъу

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Ажэжьбэкъу
урбз. Ачешбок

Координатхэр: 43°58′51.45″ с. ш. 40°27′43.53″ в. д. / 43.980958° с. ш. 40.462092° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
Къущхьэ зыхэтыр: Къаукъаз тхышхуэ
Лъэгагъэр: 2, 486 м

Ажэжбэкъу, Аджэжъбэкъу е Ачъэжъбэкъу (урбз. Ачешбок) — Краснодар краймрэ Адыгеймрэ хэт Ӏуащхьэщ. И лъэгагъыр м. 2, 486 мэхъур. Къаукъаз тхышхуэм хеубыдэщ, Краснодар краймрэ Адыгеймрэ я гъунапкъэм тетщ, Лабэжьыйрэ Щхьэгуащэрэ я зэхуакум. Ӏуащхьэм и лапэм псы бжыгъэхэм къыщыщӀадзэр, нэхъ инхэм ящыщ Ажэжьбэкъур.