Аджархэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Аджархэр
зэрзэджэжьхэр: აჭარლები (ачарлеби)
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: гъэунэхуакъым
Здэпсохэр: Хъырцей
Бзэр: хъырцыбзэм щыщ аджар псалъэкӀэ
Диныр: чыристэныгъэ, мыслъымэныгъэ
Расэм и типыр: еуропеойдхэр
Зыхэхьэр: хъырцэхэр
Аджархэр Уикисурэтылъэм

Аджархэр (адж-пс. ачарлеби) — Аджарейм щыщ лэпкъщ, аджар псалъэкӀэмм иропсалъэхэ, динкӀэ я нэхъыбэр Чыристэныгъэм пылъщ. Лъэпкъым и бжыгъэр гъэунэхуауэ щыткъым, я нэхъыбэр Аджарейм щопсэущ.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot