Jump to content

Японыбзэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Японыбзэ
Сурэт
Зэрзэджэр: 日本語
Къэралхэр: Япон
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: ~ 125 млн
Рейтингыр: 9
Классификациэ
Категориэ: Еуразиэм и бзэхэр
Тхыбзэр: канджи, кана
Бзэ кодхэр
КъэралСтандарт 7.75–97: япо 870
ISO 639-1: ja
ISO 639-2: jpn
ISO 639-3: jpn

Японыбзэ (日本語 и къэпсэлъыкӀэр нихон-го) — Японым и бзэ.

Японыбзэр я анэдэлъхубзу къэзылъыту дунем тетыр цӀыху — млн 125 хуэдиз.

Официал статус здиӀэхэр — Япон.

Тхыбзэр зэрыщыт — канджи, кана.

Канджи (яп. - 漢字) - хъутей дамыгъэ тхыбзэм и дамыгъэхэр къигъэсэбэп япон тхыбзэщ.

Канэ (яп. - 仮名) - япон тхыбзэ, псалъэ пычыгъуэхэм дамыгъэ щхьэхуэ хуэзыгъэфащэу. ЛӀэужъыгъуитӀу еугуэшыж: катакана (яп. - カタカナ), хирогана (яп. - 平仮名).

Кана тхыбзэр, и нэхъыбэм деж катаканар, японыбзэм къэщагъэсэбэпыр нэгъуэщӀыбзэм къыхэкӀа гайрайго (яп. - 外来語) псалъэхэр щатхым дежщ. Псалъэм папщӀэ:

  • ロシア — росиа, Урысей;
  • コーカサス — Кокасасы, Къуакъаз;
  • チェルケス人 — черикешиджин, адыгэ, шэрджэс.