Jump to content

Эвебзэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Эвебзэ
Сурэт
Зэрзэджэр: Eʋegbe
Къэралхэр: Гана, Того
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: 6 млн
Классификациэ
Категориэ: Африкэм и бзэхэр
Тхыбзэр: латин хьэрыф
Бзэ кодхэр
ISO 639-1: ee
ISO 639-2: ewe
ISO 639-3: ewe

Эвебзэ (Eʋegbe) — нигер-конголезыбзэхэм ящыщ, банту бзэ группэм хэту.

Эвебзэ я анэдэлъхубзу къэзылъыту дунем тетыр цӀыху — млн 6 хуэдиз.

Тхыбзэр зэрщыт — латин.

A B D Ɖ E Ɛ F Ƒ G Ɣ H X I K L M N Ŋ O Ɔ P R S T U V Ʋ W Y Z
a b d ɖ e ɛ f ƒ g ɣ h x i k l m n ŋ o ɔ p r s t u v ʋ w y z


 • atíatíwó жыг – жыгхэр
 • ŋútsuŋútsu̍wó лӀы – лӀыхэр
 • umugoreabagore фыз – фызхэр
 • xɔwó унэ – унэхэр
 • ɖeka – зы
 • eve – тӀу
 • etɔ̃ – щы
 • ene – плӀы
 • atɔ̃ – тху
 • ade – хы
 • adre – блы
 • enyi – и
 • asieke – бгъу
 • ewo – пщӀы

ЭвебзэкӀэ Уикипедиэ

[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]