ЩыӀэцӀэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search

ЩыӀэцӀэбзэм и хабзэм и щхьэху Ӏыхьэщ, зэубгъуа мыхьэнэ цӀэм хилъхьэу.

Адыгэбзэм абым хуэдэу щыӀэцӀэр: цӀыхухэм — хулъхугъэ, бзылъхугъэ, пщащэ, щӀалэ, сабий нмщӀ.; псэущхьэхэм: домбей, шы, хьэщ, нуну нмщӀ.غانم الطائي

Гъэунэхугъуэр[гъэтэрэзын | edit source]

ЩыӀэцӀэр бзэм къызэрхэбгъэщыр:

  • ЦӀэ зэдайщ, щхьэхущ
  • Зэубгъуа гурыӀуэгъуэр зыуэ ещӀырщ