Шэдакъуэ (псы)

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Шэдакъуэ
урбз. Шедок
КӀыхьагъыр: 19 км
Псыхъуэм и инагъыр: 60 км²
КъызхэкӀыр: ШэдакъуэӀуащхьэ (1, 203)
И пэр: Псыбэ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Краснодар край

Шэдакъуэ (урбз. Шидок) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псыщ Псыбэм хэлъадэу, кӀыхьагъыр км. 20 хуэдиз мэхъур ШэдакъуэӀуащхьэм къыщӀож.