Jump to content

Шуэцэбзэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Шуэцэбзэ
Сурэт
Зэрзэджэр: svenska
Къэралхэр: Шуэц, Финлэнд, ЕЗ
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: млн 9
Рейтингыр: 89
Классификациэ
Категориэ: Еуразиэм и бзэхэр
Индоеуропейхэр
Джэрмэн гупыр
Тхыбзэр: латин (шуэц хьэрыфылъэ)
Бзэ кодхэр
КъэралСтандарт 7.75–97: шве 805
ISO 639-1: sv
ISO 639-2: swe
ISO 639-3: swe

Шуэцэбзэ (svenska) — индоеуропейбзэхэм ящыщ, джэрмэн бзэ группэм хэту.

Шуэцэбзэр я анэдэлъхубзу къэзылъыту дунем тетыр цӀыху — млн 9 хуэдиз.

Официал статус здиӀэхэр — Шуэц, Финлэнд, ЕЗ-м.

Тхыбзэр зэрщыт — латин.

Хьарыфылъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö

Арифметикэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • en, ett – зы
  • två – тӀу
  • tre – щы
  • fyra – плӀы
  • fem – тху
  • sex – хы
  • sju – блы
  • åtta – и
  • nio – бгъу
  • tio – пщӀы

ШуэцэбзэкӀэ Уикипедиэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]