Jump to content

Шаблон:Flagcountry/Тырку

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Документациэ Документациэ

Мыр шаблоным шъхьэкӀэ и документациэ Flagcountry/Тырку. Автоматическу сгенерирована щӀащ мис мы Template:Flagcountry/flag

Шаблон:Flagcountry/Тырку Къэралым и ныпым и информациэр хэлъ, езыр хэгъэхьан хуэмеуэ. Езыр хуиту къагъэсэбэп нэмыщӀ шаблонхэмкӀэ, мыбы хуэдэ {{Flagcountry}}, {{Flag}} пэмыкӀхэм джоуэ. Ныпхэм я системэм тепсэлъыхьын шъхьэкӀэ, напэкӀуэцӀ къэвгъэсэбэп Ныпхэм я шаблонхэм и тепсэлъыхьыпӀэ.

Къэвгъэсэбэп кэшым и гэкъабзэгъуэ функциэр мы шаблоныр зэфхъуэкӀа яуж.

Стандарт параметхэр

Параметрым и цӀэр И мыхьэнэр ТепсэлъыхьыпӀэр
alias Тырку Нэхъышъхьэ тхыгъэм и цӀэр (Тырку)
flag alias Flag of Turkey.svg Сурэтым и цӀэр (File:Flag of Turkey.svg ижьыгъурабгъумкӀэ къэгъэлъэгъуа)

Ныпым и вариантхэр

ХэӀуаныпым и сурэт (40px)Сурэтым и цӀэр
империэOttoman Flag.svg


Благъэ шаблонхэр

Къэвгъэсэбэпыфынур мыс мыпхуэдэ благъэ шаблонхэр:
Параметрым и цӀэр{{Flag|къэрал}}{{Ныпхэр|къэрал}}
Уэсмэн империэ (еплъын)Уэсмэн империэУэсмэн империэ Уэсмэн империэ

Къызэргъэсэбэпыным и параметырхэр

  • {{Flag|Тырку}} > Тырку
  • {{Flagcountry|Тырку}} > Тырку Тырку
Ныпым къызэргъэсэбэпыным и вариантхэр
  • {{Flag|Тырку|империэ}} > Тырку