Хьаплъ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Хьаплъ
урбз. Хабль
КӀыхьагъыр: 20 км
КъызхэкӀыр: Убын Ӏуащхьэ
И пэр: Аущэдж
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Краснодар край

Хьаплъ (урбз. Хабль) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псыщ Аущэджм хэлъадэу, Убын Ӏуащхьэм къыхожщ, и кӀыхьагъыр км. 20 хуэдиз мэхъур.