Хиндубзэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Хиндубзэ
Сурэт
Зэрзэджэр: हिन्दी
Къэралхэр: Индиэ, Фиджи
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: млн 490
Рейтингыр: 3-4
Классификациэ
Категориэ: Еуразиэм и бзэхэр
Индоеуропейхэр
Тхыбзэр: деванагари
Бзэ кодхэр
ISO 639-1: hi
ISO 639-2: hin
ISO 639-3: hin

Хиндубзэ (हिन्दी) — индоеуропейбзэхэм ящыщ, индоарийскэ бзэ группэм хэту.

Хиндубзэ я анэдэлъхубзу къэзылъыту дунем тетыр цӀыху — млн 490 хуэдиз.

Официал статус здиӀэхэр — Индиэ, Фиджи.

Тхыбзэр зэрщыт — деванагари.