Фаджэхъу

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Фаджэхъу
урбз. Фаджако
КӀыхьагъыр: 12 км
Псыхъуэм и инагъыр: 26, 7 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз Тхышхуэ
И пэр: Хуэдз
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Краснодар край

Фаджэхъу (урбз. Фаджако) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псыщ Хуэдзым хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыхожщ, и кӀыхьагъыр км. 12 хуэдиз мэхъур.