Уэрыщтын (псы)

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Уэрыщтын
урбз. Уруштен
Сурэт
КъызхэкӀыр: Къаукъаз Тхышхуэ
И пэр: Лабэжьый
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Краснодар край

Уэрыщтын (урбз. Уруштен) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псыщ Лабэжьыйм хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыхожщ.