Унэубатэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Унэубатэ
урбз. Уне-Убат
КӀыхьагъыр: 25 км
Псыхъуэм и инагъыр: 81, 7 км²
КъызхэкӀыр: Пшахъуэтх
И пэр: ЧӀыбый
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Краснодар край

Унэубатэ (урбз. Уне-Убат) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псыщ ЧӀыбыйм хэлъадэу, Пшахъуэтхым къыхожщ, и кӀыхьагъыр км. 25 хуэдиз мэхъур.