Убын

Къыздихар Уикипедиэ
Мыбы кӀуэн: навигацэ, лъыхъуэн
Убын
ур-бз. Убинка
КӀыхьагъыр: 63 км
Псыхъуэм и инагъыр: 287 км²
КъызхэкӀыр: Пэпэай
И пэр: Афыпс
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Краснодар край

Убын (ур-бз. Убинка) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псыщ Афыпсым хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм хэт Пэпэай Ӏуащхьэм къыхожщ, и кӀыхьагъыр км. 63 хуэдиз мэхъур.