Jump to content

Тумбукабзэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Тумбукабзэ
Сурэт
Зэрзэджэр: chiTumbuka
Къэралхэр: Малауий, Замбиэ, Танзаниэ
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: 2 млн
Классификациэ
Категориэ: Африкэм и бзэхэр
Тхыбзэр: латин хьэрыф
Бзэ кодхэр
ISO 639-1:
ISO 639-2: tum
ISO 639-3: tum

Тумбукабзэ (chiTumbuka) — нигер-конголезыбзэхэм ящыщ, банту бзэ группэм хэту.

Тумбукабзэ я анэдэлъхубзу къэзылъыту дунем тетыр цӀыху — млн 2 хуэдиз.

Тхыбзэр зэрщыт — латин.

  • chimoza – зы
  • vibili – тӀу
  • vitatu – щы
  • vinayi – плӀы
  • vikhondi – тху
  • vikhondi na kamoza – хы
  • vikhondi na tubili – блы
  • vikhondi na tutatu – и
  • vikhondi na vinayi – бгъу
  • khumi – пщӀы

ТумбукабзэкӀэ Уикипедиэ

[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]