Таксономиэ зэхэгъэкӀыгъуэм и зэгуэт системэр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Лъэпкъыгъуэм и теплъэ

Таксономиэ зэхэгъэкӀыгъуэм и зэгуэт системэр (ин-бз. Integráted Taxonómic Informátion Sýstem, ITIS) — къэралъыгъуэ лэжьыгъэ АШЗ-м, Канада, Мексикэм джоуэ, нэмыщӀ лъэпкъэгъухэри ящӀыгъуу, нэхъыщхьэ лэжьыгъэр — лъэныкъуэ псомкӀи таксономиэ-системэ гъэпса щыӀэным, лӀэужьыгъу хъуамкӀэ.

ТехьэпӀэхэр[гъэтэрэзын | edit source]