Суфиигъэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Суфий, суфиигъэ (хьэр-бз. تصوف ‎‎) — мыслъымэныгъэм и зы къудамэ. ЦӀэм хеубыдэ диным и щӀэныгъу хъуар, мыхьэнэ зезыхьэхэр цӀыхум дэӀэпыкъуну Тхьэм нэхъ игъунэгъу хъунум.

Суфиигъэм и тхыдэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

И нэхъыбэм суфиигъэм и тхыдэр плӀы Ӏыхьу зэхагъэкӀыр:

  • VIII — IX лӀ. — щӀэныгъэм и зэфӀэувэгъуэ. А зэманыгъуэм мыслъымэныгъэм и аскетхэр зы къудамэ хуиту диным къыхокӀхэ.
  • X — XII лӀ. — дин еджыным и зэфӀэувэгъуэ.
  • XIII — XV лӀ. — дэрикъэтхэм я къэжьэгъуэ.
  • XVI — XVII лӀ. — яужырей зэманыгъуэ.

Гулъытыгъуэ езытыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • ТхьэмыщкӀэгъуэм пылъын — факр.
  • Дуней здытетыр гъуэщу — аш шабах.
  • Аскетыгъэ — зухд.
  • Псалъэншэ-тхьэлъэӀу — тафакур.


Last edited 6 years ago by YiFeiBot