Суахили

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Суахили
Зэрзэджэр: kiswahili
Къэралхэр: Уганда, Танзаниэ, Кениэ
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: 70 млн
Классификациэ
Категориэ: Африкэм и бзэхэр
Тхыбзэр: латин хьэрыф
Бзэ кодхэр
ISO 639-1: sw
ISO 639-2: swa
ISO 639-3: swa, swc, swh

Суахили (kiswahili) — нигер-конголезхэр ящыщ, банту бзэ группэм хэту.

Суахили я анэдэлъхубзу къэзылъыту дунем тетыр цӀыху — млн 70 хуэдиз.

Официал статус здиӀэхэр — Уганда, Танзаниэ, Кениэ.

Тхыбзэр зэрщыт — латин.