Jump to content

Рундибзэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Рундибзэ
Сурэт
Зэрзэджэр: рунд-бз. ikirundi
Къэралхэр: Бурунди, Танзания, Конго Республикэ Демократ, Уганда
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: 6 млн
Классификациэ
Категориэ: Африкэм и бзэхэр
Тхыбзэр: латин хьэрыф
Бзэ кодхэр
ISO 639-1: rn
ISO 639-2: run
ISO 639-3: run

Рундибзэ (рунд-бз. ikirundi) — нигер-конголезыбзэхэм ящыщ, банту бзэ группэм хэту.

Рундибзэ я анэдэлъхубзу къэзылъыту дунем тетыр цӀыху — млн 6 хуэдиз.

Официал статус здиӀэхэр — Бурунди.

Тхыбзэр зэрщыт — латин.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
a b d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z

¹ c = ч

 • ikirengeibirenge лъакъуэ – лъакъуэхэр
 • ikimeraibimera къэкӀыгъэ – къэкӀыгъэхэр
 • igitiibiti жыг – жыгхэр
 • umugaboabagabo лӀы – лӀыхэр
 • umugoreabagore фыз – фызхэр
 • iryinyoamenyo дзэ – дзэхэр
 • inzuamazu унэ – унэхэр
 • ururabyoindabyo гъэгъа – гъэгъахэр
 • ururimiindimi бзэ – бзэхэр
 • rimwe – зы
 • kabiri – тӀу
 • gatatu – щы
 • kane – плӀы
 • gatanu – тху
 • gatandatu – хы
 • indwi – блы
 • umunani – и
 • icenda – бгъу
 • icumi – пщӀы

РундибзэкӀэ Уикипедиэ

[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]