Руандабзэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Руандабзэ
Сурэт
Зэрзэджэр: ikinyarwanda
Къэралхэр: Руанда, Уганда, Конго Республикэ Демократ
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: 12 млн
Классификациэ
Категориэ: Африкэм и бзэхэр
Тхыбзэр: латин хьэрыф
Бзэ кодхэр
ISO 639-1: rw
ISO 639-2: kin
ISO 639-3: kin

Руандабзэ (ikinyarwanda) — нигер-конголезыбзэхэм ящыщ, банту бзэ группэм хэту.

Руандабзэ я анэдэлъхубзу къэзылъыту дунем тетыр цӀыху — млн 12 хуэдиз.

Официал статус здиӀэхэр — Руанда.

Тхыбзэр зэрщыт — латин.

Хьарыфылъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
a b d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z

¹ c = ч

-Хэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

 • ikirengeibirenge лъакъуэ – лъакъуэхэр
 • ikimeraibimera къэкӀыгъэ – къэкӀыгъэхэр
 • igitiibiti жыг – жыгхэр
 • umugaboabagabo лӀы – лӀыхэр
 • umugoreabagore фыз – фызхэр
 • iryinyoamenyo дзэ – дзэхэр
 • inzuamazu унэ – унэхэр
 • ururabyoindabyo гъэгъа – гъэгъахэр
 • ururimiindimi бзэ – бзэхэр

Арифметикэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

 • rimwe – зы
 • kabiri – тӀу
 • gatatu – щы
 • kane – плӀы
 • gatanu – тху
 • gatandatu – хы
 • karindwi – блы
 • umunani – и
 • icyenda – бгъу
 • icumi – пщӀы

РуандабзэкӀэ Уикипедиэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]