Рембрандт

Къыздихар Уикипедиэ
Мыбы кӀуэн: навигацэ, лъыхъуэн
Рембрандт
нидер-бз. Rémbrándt Hármenszoon van Rijn
Сурэт
И лэжьыгъэр: художник
Къыщыхъуар: 1606 бадзэуэгъуэм и 15
Къыздэхъуар: Лейден, Нидерлэндхэм
Дунем щехыжьар: 1669 жэпуэуэгъуэм и 4
Дунем здехыжьар: Амстердам, Нидерлэндхэм

Рембрандт Харменс ван Рейн (нидер-бз.: Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1606 бадзэуэгъуэм и 15 — 1669 жэпуэгъуэм и 4) — нидерландхэм щыщ художник.

Гашъэм и тхыдэр[гъэтэрэзын | edit source]

Къыздэхъуар къалэ Лейденым (Нидерлэндхэм) шъхьэл зыlыгъ къуэлей хулъхугъэм и унагъуэм. 1620 гъэм Лейден и университетым кlохьэ, яужым художник гуэрэм и дэlэпыкъуэгъу мэлажьэ, абым фlэкlауэ Питер Ластман идежь щоджэ. Абым идежь Рембрантым зырегъасэ нэху-ныбджэ зэхэлъыкlэм и лъэгъуныр, ара лэчтхыгъэхэм тетхэм фэ къытезгъауэр псо хуэду, lувагъ езытыр тетым, къэхъуар, гъэлъэгъуам тхыгъэм гурыlуэгъуэ хэзылъхьэ.

1631 гъэм Рембрандт Амстердам мэкуэчыжь, абдем цlэрыlуэ мэхъур «Доктор Тулп и урок анатомиэмкlэ» ишъа яуж. 1640 гъэхэм япэ кlышъэ Рембрандтым лэжьыгъэ куэд иlэ, джылэм фlыуэ къалъыту.

1640 гъэм Рембрандтым и лэжьыгъэ нэхъ цlэрыlуэ «Джэщхъумэ» етх.

Зэманыр кlуэхукlэрэ Рембрандтым и реализм lэшъагъэм нэхъ кууэ зырет, цlыхухэм я сурэтхэр итху («Нэуэжъым и сурэт», «Шъхьэгъумджэм lут Хендрикие», «Титус еджэ» а псом пэмыкlыу езым и сурэт бжыгъэ итхауэ щыта).

1650 гъэм Рембрандтыр хом-хомурэ цlыхухэм ящогъупшэжьыр модэм икlыурэ, ауэ тlум щыгъуи лэжьыгъэ куэд иратыр, 1656 гэм Рембрандтыр банкрот мэхъур.

1669 жэпуэгъуэм и 4 Амстердам идежь дунем ехыжьа

Сурэтылъэ[гъэтэрэзын | edit source]

Техьэпlэхэр[гъэтэрэзын | edit source]