Рембрандт

Къыздихар Уикипедиэ
Мыбы кӀуэн: навигацэ, лъыхъуэн
Рембрандт
нидер-бз. Rémbrándt Hármenszoon van Rijn
Сурэт
И лэжьыгъэр: художник
Къыщыхъуар: 1606 бадзэуэгъуэм и 15(1606-07-15)[1]
Къыздэхъуар: Лейден, Нидерлэндхэм
Дунейм щехыжар: 1669 жэпуэгъуэм и 4(1669-10-04)[1] (63 гъ.)
Дунейм здехыжар: Амстердам, Нидерлэндхэм

Рембрандт Харменс ван Рейн (нидер-бз.: Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1606 бадзэуэгъуэм и 15 — 1669 жэпуэгъуэм и 4) — нидерландхэм щыщ художник.

Гашъэм и тхыдэр[гъэтэрэзын | edit source]

Къыздэхъуар къалэ Лейденым (Нидерлэндхэм) шъхьэл зыlыгъ къуэлей хулъхугъэм и унагъуэм. 1620 гъэм Лейден и университетым кlохьэ, яужым художник гуэрэм и дэlэпыкъуэгъу мэлажьэ, абым фlэкlауэ Питер Ластман идежь щоджэ. Абым идежь Рембрантым зырегъасэ нэху-ныбджэ зэхэлъыкlэм и лъэгъуныр, ара лэчтхыгъэхэм тетхэм фэ къытезгъауэр псо хуэду, lувагъ езытыр тетым, къэхъуар, гъэлъэгъуам тхыгъэм гурыlуэгъуэ хэзылъхьэ.

1631 гъэм Рембрандт Амстердам мэкуэчыжь, абдем цlэрыlуэ мэхъур «Доктор Тулп и урок анатомиэмкlэ» ишъа яуж. 1640 гъэхэм япэ кlышъэ Рембрандтым лэжьыгъэ куэд иlэ, джылэм фlыуэ къалъыту.

1640 гъэм Рембрандтым и лэжьыгъэ нэхъ цlэрыlуэ «Джэщхъумэ» етх.

Зэманыр кlуэхукlэрэ Рембрандтым и реализм lэшъагъэм нэхъ кууэ зырет, цlыхухэм я сурэтхэр итху («Нэуэжъым и сурэт», «Шъхьэгъумджэм lут Хендрикие», «Титус еджэ» а псом пэмыкlыу езым и сурэт бжыгъэ итхауэ щыта).

1650 гъэм Рембрандтыр хом-хомурэ цlыхухэм ящогъупшэжьыр модэм икlыурэ, ауэ тlум щыгъуи лэжьыгъэ куэд иратыр, 1656 гэм Рембрандтыр банкрот мэхъур.

1669 жэпуэгъуэм и 4 Амстердам идежь дунем ехыжьа

Сурэтылъэ[гъэтэрэзын | edit source]

Техьэпlэхэр[гъэтэрэзын | edit source]


  1. 1.0 1.1 Немецкая национальная библиотека, Берлинская государственная библиотека, Баварская государственная библиотека и др. Record #11859964X // общий нормативный контроль — 2012—2016.