МэлкӀапэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
МэлкӀапэ
урбз. Молчепа
КӀыхьагъыр: 17 км
Псыхъуэм и инагъыр: 85 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз Тхышхуэ
И пэр: Щхьэгуащэ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Краснодар край

МэлкӀапэ (урбз. Молчепа) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псыщ Щхьэгуащэм хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыхожщ, и кӀыхьагъыр км. 17 хуэдиз мэхъур.