КIуэцI хы

Къыздихар Уикипедиэ
Хы Хужь. Урысейм и кIуэцI хы

КIуэцI хы — зы кэралым фIэкI и унафэ щIэмыт хы, абы и псылъэу хъуар зэрыхуейм хуэдэу къигъэсэбэпу. Апхуэдэ кIуэцI хы зиIэ къэралхэр хуитщ, я псылъэм хуеймэ нэгъуэщI къэралхэм я кхъухьэхэм хуиту къыщрагъэкIухьыну, хумеймэ ар пэубыдыну. Псалъэм папщIэ Урысейм и кIуэцI хыуэ убж хъунущ Хы Хужьыр, Тыркум Мрамэр Хыр

ЛЗО-м и Конвенциэ 1982 гъэм ятхам «кIуэцI хы» гурыIуэгъуэ иткъым. А псалъэм ипIэкIэ абы къыщагъэсэбэп «зэхуэщIа» е «ныкъуэзэхэщIа» гурыIуэгъуэхэр.

Зы къэралым и унафэм щIэт хыхэм нэмыщI, кIуэцI хы гурыIуэгъуэм икIи иныкъуэм деж хагъахьэр зы материкым и кIуэцI ит хыхэр.

Псом нэхърэ нэхъыбэ кIуэцI хы зиIэр Индонезиэщ. Абы и хы тIыгу зэхуакум дэт хыхэм я нэхъыбэм а къэралым и зы унафэр зыщIэтыр, ауэ хы абы хы ижь идахэм къазэрыхэкI, адрей къэралхэм я кхъухэхэм къыщакIухьыну хуитщ.

Иджыри феплъ[зэгъэзэхуэжын | edit source]

ТехьэпIэхэр[зэгъэзэхуэжын | edit source]