Jump to content

КӀуэцӀ хы

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Хы Хужь. Урысейм и кӀуэцӀ хы

КӀуэцӀ хы — зы кэралым фӀэкӀ и унафэ щӀэмыт хы, абы и псылъэу хъуар зэрыхуейм хуэдэу къигъэсэбэпу. Апхуэдэ кӀуэцӀ хы зиӀэ къэралхэр хуитщ, я псылъэм хуеймэ нэгъуэщӀ къэралхэм я кхъухьэхэм хуиту къыщрагъэкӀухьыну, хумеймэ ар пэубыдыну. Псалъэм папщӀэ Урысейм и кӀуэцӀ хыуэ убж хъунущ Хы Хужьыр, Тыркум Мрамэр Хыр

ЛЗО-м и Конвенциэ 1982 гъэм ятхам «кӀуэцӀ хы» гурыӀуэгъуэ иткъым. А псалъэм ипӀэкӀэ абы къыщагъэсэбэп «зэхуэщӀа» е «ныкъуэзэхэщӀа» гурыӀуэгъуэхэр.

Зы къэралым и унафэм щӀэт хыхэм нэмыщӀ, кӀуэцӀ хы гурыӀуэгъуэм икӀи иныкъуэм деж хагъахьэр зы материкым и кӀуэцӀ ит хыхэр.

Псом нэхърэ нэхъыбэ кӀуэцӀ хы зиӀэр Индонезиэщ. Абы и хы тӀыгу зэхуакум дэт хыхэм я нэхъыбэм а къэралым и зы унафэр зыщӀэтыр, ауэ хы абы хы ижь идахэм къазэрыхэкӀ, адрей къэралхэм я кхъухэхэм къыщакӀухьыну хуитщ.