Къэбэкъауэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Аугустин къэбэкъауэ Аласкэм. 2006 гъэм и щӀышылэм къэгызга

Къэбэкъа́уэгеологиэм къыхэкӀыу щӀыщхьэфэм и «бэгыгъуэ», магмэм и къикӀыпӀэ мафӀэпс, къэбэкъауэ гъуэз уэу, къэбэкъауэ мывэ хъууэ.

ЩӀэныгъэ къэбэкъауэхэм пылъхэм я цӀэр — вулканологиэ, геоморфологиэ.

Къэбэкъауэхэр я теплъэхэмкӀэ (мэӀуху, страто, танж), я активагъымкӀэ (гызхэр, жехэр, укӀыфахэр), здыхэтхэмкӀэ (щӀыщхьэм, псыщӀагъым, мылэщщӀагъым).

Last edited 6 years ago by YiFeiBot