ЩӀыщхьэфэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
1 — Континент щхьэфэ; 2 — Океан; 3 — Мантиэ; 4 — Океан щхьэфэ.

ЩӀыщхьэ́фэЩӀыгум и гущӀыӀум телъ быдэфэра, дунейпсом щӀэныгъэм зэреджэр — геосферэ (ал-бз. γῆ — щӀы; σφαῖρα — топ), щӀыщхьэфэм и щӀагъым мантиэр щӀэлъщ. ЩӀыщхьэфэмрэ мантиэмрэ я зэхуакум Мохоровичич и гунапкъэр дэлъ. Щхьэфэм и гущӀыӀум и нэхъыбэр гидросферэм щӀэлъу щытщ, нэхъ мащӀэр атмосферэм щӀеубыдэ.

Геосферэр плэнетэ нэхъыбэм яӀэ щӀыщхьэфэ гупым яхэтхэм, Мазэм, нэмыщӀ гъусэхэм гиган планетэхэм ядэщӀыгъухэм. Я нэхъыбэм базалту зэхэтщ я щхьэфэр. ЩӀыгум и щхьэфэм гъэщӀэгъуэну хэлъыр тӀууэ зэрзэщхьэщыкӀыра — континеталрэ океанрэ джоуэ.