Къалэ жылагъуэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search

Къалэ жылагъуэ — Урысей Федерациэм и зы муниципал къэхъугъэ тип. Абы хеубыдэр къалэ ерэ къалафэ къуажэ. Иныкъуэм деж къалэтIысыпIэм хэтынкIэ хэлъщ къалэм пэгъунэгъуу щылъ къуажэ цIыкIухэр. Къалэ тIысыпIэхэм мыдрей муниципал къэхъугъэхэм хуэдэуи я къалэ унафIэщIхэр яIыжщ, езы къалэдэсхэм илъэс бжыгъэкIэ къыхахыжу.

Къалэ тIысыпIэ къалэ куейуэ щымытхэр Муниципал къедзыгъуэхэм хеубыдэхэр.

Къалэ тIысыпIэ къэхъугъэр Урысейм 2003 гъэм къыдэкIа унафэмкIэ яухуащ, ягъэзэщIэни щIадзащ абы теухуауэ муниципал реформэ ирагъэкIуэкIам иуж.

Урысей статым 2012 гъэм и пэщIэдзапIэм къызэрибжамкIэ, Урысейм къалэ тIысыпIэу 1 711 иIащ[1]. Иджырей къалэ тIысыпIэхэм я бжыгъэр илъэс къэс хощI, абыхэм къалэ куей статус къызэратхэм къыхэкIыу.

Иджыри феплъ[гъэтэрэзын | edit source]

Гулъытэгъуэхэр[гъэтэрэзын | edit source]