Кхъуэбэкъу

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Кхъуэбэкъу
урбз. Кабак
КӀыхьагъыр: 11 км
Псыхъуэм и инагъыр: 21, 5 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз Тхышхуэ
И пэр: ТӀу
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Краснодар край

Кхъуэбэкъу е Къобэкъу (урбз. Кабак) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псыщ ТӀум хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыхожщ, и кӀыхьагъыр км. 11 хуэдиз мэхъур.