Категориэ:Щыхь

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Щыхь

"Щыхь" категорием хэт напэкӀуэцӀхэр

‎Къэгъэлъэгъуар 3 напэкӀуэцӀу мы категорием итым щыщу 3.