Ителменхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Ителменхэр
зэрзэджэжьхэр: итэмэн
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 3, 180
Здэпсохэр: Урысей
Бзэр: ителменыбзэ
Диныр: Чыристэныгъэ
Расэм и типыр: Арктик расэ
Ӏыхьлы лъэпкъхэр: чукчэхэр, алуторхэр
Ителменхэр Уикисурэтылъэм

Ителменхэр (итл-бз. итэмэн) — Камчаткэ крайм щыщ лэпкъщ, ителменыбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ я нэхъыбэр Чыристэныгъэым пылъщ. Лъэпкъым и бжыгъэр мин 3, 180 хуэдиз мэхъур, абым и нэхъыбэр (мин 2, 296) Камчаткэ крайм исщ.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot