Jump to content

Алуторхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Алуторхэр
зэрзэджэжьхэр: alutal'u
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 3, 000
Здэпсохэр: Урысей
Бзэр: алуторыбзэ
Диныр: хабзэжьхэр
Расэм и типыр: арктик расэ
Ӏыхьлы лъэпкъхэр: корякхэр, чукчэхэр

Алуторхэр (алут-бз. alutal'u) — Камчатскэ крайм щыщ лэпкъщ, алуторыбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ я нэхъыбэр хабзэжьхэм палъщ. Лъэпкъым и бжыгъэр мин 3, 000 хуэдиз мэхъур, абым и нэхъыбэр Камчатскэ крайм исщ.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot