Jump to content

Интерлингуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Интерлингуэ
Сурэт
Къэралхэр:
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: ~500
Классификациэ
Категориэ:
Тхыбзэр: латин
Бзэ кодхэр
ISO 639-1: ie
ISO 639-2: ile
ISO 639-3: ile

Интерлингуэ зэфӀищӀа искусственнэ бзэр 1922 гъэм Эдгар дэ Вал къигупсысауэ щытащ.

Литературнэ тхыгъэ нэхъыщхьэхэр КосмоглоттыбзэкӀэ къыдэкӀащ. Абы къинэмыщӀкӀэ Интерлингуэ бзэмкӀэ тхыгъэ гуэрхэр, оригиналыуи нэгъуэщӀ бзэуэ зрадзэкӀауи, къытрадзащ,

ОксиденталкӀэ тхыгъэ гуэрхэр:


  1. Li sercha in li castelle Dewahl e altri racontas
  2. Antologie hispan
  3. Fabules, racontas e mites