Интерлингуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Интерлингуэ
Сурэт
Къэралхэр:
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: ~500
Классификациэ
Категориэ:
Тхыбзэр: латин
Бзэ кодхэр
ISO 639-1: ie
ISO 639-2: ile
ISO 639-3: ile

Интерлингуэ зэфӀищӀа искусственнэ бзэр 1922 гъэм Эдгар дэ Вал къигупсысауэ щытащ.

Литературэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Литературнэ тхыгъэ нэхъыщхьэхэр КосмоглоттыбзэкӀэ къыдэкӀащ. Абы къинэмыщӀкӀэ Интерлингуэ бзэмкӀэ тхыгъэ гуэрхэр, оригиналыуи нэгъуэщӀ бзэуэ зрадзэкӀауи, къытрадзащ,

ОксиденталкӀэ тхыгъэ гуэрхэр:

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]


  1. Li sercha in li castelle Dewahl e altri racontas
  2. Antologie hispan
  3. Fabules, racontas e mites