Жанэ (псы)

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Жанэ
урбз. Жане
КӀыхьагъыр: 15 км
КъызхэкӀыр: псыжьей бжыгъэ зэхэлъэдапӀэ
И пэр: Мэзыпэ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Краснодар край

Жанэ (урбз. Жане) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псыщ Мэзыпэм хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыхож, и кӀыхьагъыр км. 15 хуэдиз мэхъур.