Долхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Долхэр
зэрзэджэжьхэр: მარგალეფ (маргалеп)
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 600 000
Здэпсохэр: Хъырцейм, Азгъейм
Бзэр: долыбзэ, хъырцыбзэ
Диныр: Чыристэныгъэ
Расэм и типыр: еуропеойдхэр
Долхэр Уикисурэтылъэм

Долхэр (хъыр-бз. მარგალეფი) — Къаукъазым ис зы лъэпкъщ, долыбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ чыристэнхэщ. Лъэпкъым и бжыгъэр мин 600 000 мэхъур, абым и нэхъыбэр Хъырцейм исщ.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot