Гъуазджэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Даут и сын. Микеланджело и Ӏэшъагъэ. 1501-1504 гъ.

Гъуа́зджэ — щӀэнщӀапхъэ, цӀыхугъэ ӀэщӀагъэ дуней зэхэтыкӀэ гъэлъэгъуэн мыхьэнэ зезыхьэр.

Гъуазджэм щӀэныгъэми хуэду и гъуазэр дунеир гъэпсын, щӀэныгъэмкӀи хуэду динымкӀи хуэду. Гъуазджэм гурыӀуэгъуэ ин хэлъ, сыт хуэдэ щӀэныгъэми Ӏэшъагъэ ин зиӀэм хэплъхьэ хъуну псалъэр.

ЦӀыху лъэпкъыгъуэ псомкӀэ гъуазджэр дуней щытыкӀэм и гъэлъэгъуэныгъуэ Ӏэшъагъу щыт гупшысэгъуэм и Ӏэмэпсыму, зы цӀыхум зэрилъагъум хуэдуи цӀыху хъуами хуэдуи.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot