Jump to content

ГъащӀэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

ГащӀэфизикэмрэ химиэмрэ зэпыщӀэныгъэ екӀуэкӀыгъуэ уэтэм и кӀуэцӀым. Уэтэ кӀуэцӀым хэмытмэ гъащӀэр щыӀэфыркъым, вирусхэм псэун щыщӀадзэфыр уэтэм я генетикэ Ӏыхьэ ирахьа яужь.

Абым нэмыщӀу гурыӀуэгъуэ хэлъыр псалъэ «гъащӀэм» — зы псэущхьэм и дуней тетыкӀэ, къэхъуным щыщӀэдзауэ и кӀуэдыным нэс. ГъащӀэ зыӀу псоуэ щытыр — зи хуэныкъуэгъуэхэмрэ зыхэтхэм я хуэныкъуэгъуэхэри зыгъэзанкӀэ, къыщхьэпэгъуэ езым ери зыхэтхэм яри къыхигъэкӀыу.

ГъащӀэ системехэм я структурэ зэхэтыкӀэр ЩӀэныгъэ пылъыр
Элементар партикулхэр Куант физикэ, партикулхэм я физикэ
Атомхэр Химиэ, физикэ
Молекулхэр Физикэ, химиэ, биохимиэ, молекулар биологиэ
Органелумхэр Молекулар биологиэ, уэтэ биологиэ
Уэтэхэр Цитологиэ
Фэхэр Гистологиэ
Пкъыгъуэхэр Гистологиэ, физиологиэ
Системэ Физиологиэ, анатомиэ
Ӏэплъэпкъ Анатомиэ, этологиэ, псэрыдж
Популациэ Этологиэ, социологиэ
Лъэпкъыгъуэ Экологиэ
Экосисемэ Экологиэ
Биосферэ Экологиэ