Винсент Ван Гог

Къыздихар Уикипедиэ
Мыбы кӀуэн: навигацэ, лъыхъуэн
Винсент Ван Гог
нидерл. Vincent Willem van Gogh
Сурэт
И лэжьыгъэр: художник
Къыщыхъуар: 1853 гъатхэпэм и 30
Къыздэхъуар: Грот-Зундерт, Нидерлэндхэ
Дунем щехыжьар: 1890 бадзэуэгъуэм и 29
Дунем здехыжьар: Овер сур Уаз, Фрэндж

Винсент Виллем Ван Гог (нидерл.: Vincent Willem van Gogh, 1853 гъатхэпэм и 30 — 1890 бадзэуэгъуэм и 29) — нидерлэндхэм щыщ художник-постимпрессионист.

Гъашъэм и тхыдэр[гъэтэрэзын | edit source]

Къыздэхъуар Нидерлэндхэм дэт къалэцӀыкӀу Грот-Зундертым. 1869-1867 гъэхэм щэхуакӀуэ фирмэм лэжьа. 1876 гъэм егъэджакӀу лэжьа, 1878-1879 гъэхэм шоджэну щыта шактэхэм, абдежьым шактэ лэжьакӀуэхэм къадэшът я пӀалъэхэм шъхьэкӀэ. ИскуствэмкӀэ щекӀуэкӀар Ван Гогыр 1880 гъэхэм. 1880-1881 гъэхэм Брессел и арт академиэмрэ Антверпен емрэ 1885-1886 гъэхэм.

И япэрей лэжьыгъэхэм Ван Гог джылэм щыщт итххэтэр - лъхукъуэлӀхэр, Ӏэрышъэхэр, хьэпсэм ис цӀыхухэр. и тхыгъэхэм къыгъэсэбэпыр нэхъыбу кӀынфӀ, къуафцӀэ фэхэра («лъхукъуэлӀ пшъашъэ» 1885; «кӀэнтӀрофышххэр» 1885; пэмыкӀхэр джоуэ)

1886-1888 гъэхэм Ван Гог Париж щопсо. А зэманым и лэжьыгъэхэм нэхъ фэ нэху, къуэлэнхэр хилъхьэн кӀедзэ, пезажхэм хуэду («Губгъуэ лэжьыгъуэ. Ла Кро къуэладжэм» 1888).

И лэжьыгъэхэм куэду зэртегушхьыкӀым Ван Гог и шъхьэр зэӀохьэри делэчым кӀагъэгъуалъхьэ Овер сур Уаз къалэм, Фрэндж идежь, 1890 бадзэуэгъуэм и 29, абдежьым зеукӀыжь.

Сурэтылъэ[гъэтэрэзын | edit source]

ТехьэпӀэхэр[гъэтэрэзын | edit source]