Jump to content

Вендабзэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Вендабзэ
Сурэт
Зэрзэджэр: TshiVenḓa
Къэралхэр: Ишъхъэрэ Африкэ Республикэ, Зимбабве
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: 875 000
Классификациэ
Категориэ: Африкэм и бзэхэр
Тхыбзэр: латин хьэрыф
Бзэ кодхэр
КъэралСтандарт 7.75–97: вед 134
ISO 639-1: ve
ISO 639-2: ven
ISO 639-3: ven

Вендабзэ (TshiVenḓa иэ Luvenḓa) — нигер-конголезыбзэхэм ящыщ, банту бзэ группэм хэту.

Вендабзэ я анэдэлъхубзу къэзылъыту дунем тетыр цӀыху — 875 000[1] хуэдиз.

Официал статус здиӀэхэр — Ишъхъэрэ Африкэ Республикэ

Тхыбзэр зэрщыт — латин.

Хьарыфылъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

A B (C) D E F G H I (J) K L M N O P (Q) R S T U V W X Y Z
a b (c) d e f g h i (j) k l m n o p (q) r s t u v w x y z

Арифметикэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

 • thihi – зы
 • mbili – тӀу
 • raru – щы
 • ina – плӀы
 • ṱhanu – тху
 • ṱhanu na nthihi – хы
 • ṱhanu na mbili – блы
 • malo – и
 • ṱahe – бгъу
 • fumi – пщӀы

ВендабзэкӀэ Уикипедиэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Гулъытэгъуэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

 1. http://www.krugerpark.co.za/africa_venda.html