БэрэтӀинэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
БэрэтӀинэ
Mentha spicata
Щхьэмыж бэрэтиӀнэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: КъэкӀыгъэхэр
Къудамэ: Джылэзэхуэшъа
ХэкӀ: ТӀуанэзэгуэкӀ
ХэкӀыгъуэ: Lamiáles
Лъэпкъ: Lamiáceae
Лъэпкъыгъуэ: БэрэтӀинэ
Латин цӀэр
Mentha L.
ЛӀэужьыгъуэхэр

Тхылъым еплъ


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 32264
NCBI 21819

БэрэтӀи́нэ (лат-бз.: Mentha, ур-бз.: Мя́та) — къэкӀыгъэ лъэпкъ. ЛӀэужьыгъуэу хъуам мэ якӀэту щыт, ментол нэхъыбэм куэду яхэлъу.

Къызэрагъэщхьапэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

КъэкӀыгъэр куэду здыхалъхьэр - пщӀэфӀэным, косметикэ лэжьыгъэхэм (япон бэрэтӀинэ, сыр бэрэтӀинэ "Mentha piperita"), фитотерапиэмрэ аромэтерапиэмрэ (сыр бэрэтӀинэ "Mentha piperita" адыкӀэлэн, псыпцӀэ бэрэтиӀнэрэ), формакологиэм (нэхъыбу къагъэшъхьапэр сыр бэрэтӀинэ "Mentha piperita")

ЛӀэужьыгъуэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Лъэпкъым хэтыр лӀэужъыгъуэу 25 хуэдиз абыхэм ящыщу 10 езыр-езыру гибрид хъуахэр. ЛӀэужъыгъуэхэм ящыщ:

 • Mentha aquatica - АдыкӀэлэн
 • Mentha arvensis - БэрэтӀинагъуэ
 • Mentha asiatica - Азиэ бэрэтӀинэ
 • Mentha australis- Аустралиэ бэрэтӀинэ
 • Mentha canadensis - Канадá бэрэтӀинэ
 • Mentha cervina
 • Mentha cunninghamii
 • Mentha dahurica - Даур бэрэтӀинэ
 • Mentha diemenica
 • Mentha gattefossei
 • Mentha grandiflora
 • Mentha haplocalyx
 • Mentha japonica - Япон бэрэтӀинэ
 • Mentha kopetdaghensis - Копетдаг бэрэтӀинэ
 • Mentha laxiflora
 • Mentha longifolia - ГуащэӀэпэ
 • Mentha micrantha - Гъагъэ-жьгъей бэрэтӀинэ
 • Mentha pulegium - ПсыпцӀэ бэрэтиӀнэ
 • Mentha requienii
 • Mentha satureioides
 • Mentha spicata - Щхьэмыж бэрэтиӀнэ
 • Mentha suaveolens

Гибридхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Сурэтылъэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]