АдыкӀэлэн

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
АдыкӀэлэн
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: КъэкӀыгъэхэр
Къудамэ: Magnoliophyta
ХэкӀ: Magnoliopsida
ХэкӀыгъуэ: Lamiales
Лъэпкъ: Шыпсыранэдэгу лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: БэрэтӀинэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: АдыкӀэлэн
Латин цӀэр
Mentha aquatica
Linnaeus


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 32268
NCBI 190902

АдыкӀэлэн (лат-бз. Mentha aquatica) — удз лӀэужьыгъуэхэм щыщ къэкӀыгъэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Къудамэ куэд зымыщӀ ипкъхэм я лъэгагъыр см. 50-100 мэхъу, и тхьэмпэ хъурей-кӀыхьхэм дзэ цӀыкӀу яӀэщ. Удзым лъабжьэжь псыгъуэ-кӀыхьхэр ещӀ.

АдыкӀэлэным гъатхэм и кӀэм, гъэмахуэм шакъафэ къызыщӀэлъадэ гъагъэхэр, мм. 3-5 нэхъ зимыинагъхэр, къыпедзэ.

КъыздэкӀыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Мы къэкӀыгъэм нэхъыбэу ущрохьэлӀэ псыхъуэм, щӀыпӀэ псыӀэхэм, псынащхьэхэм.

Къэгъэщхьэпэгъуэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Адыгэхэм ижь лъандэрэ хущхъуэу[[]] сымаджэхэм ирахьэлӀэ. Удзым хэлъ эфирыр медицинэм, парфумериэм къыщагъэщхьэпэ.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Хьэкъун Б. Адыгэ къэкӀыгъэцӀэхэр. ТхылътедзапӀэ «Элбрус». Налшыч 1992 гъ.