Бжъэдыгъухэр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search

Бжъэдыгъухэр Адыгэ лъэпкъмэ ащыщ. Кафказ къушъхьэхэм итемыр-тыгъэкъохьапэмкӀэ щыпсэурэ Адыгэ лъэпкъ. Джыдэдэм Урысые Федерацием (Адыгэ Республик, Краснодар край) ыкIи IэкIыб къэралхэм (Тыркуер, Израил, Сириер, Иорданиер, нэмыкIхэр) ащэпсэух. Кафказ Заом и кIэух нэс (1860-рэ илъэсхэр) хэкужъым пстэури щыпсэущтыгъэх.

Тыркуем ис Бжъэдыгъу къуаджэхэр[гъэтэрэзын | edit source]

Афёнкарахьисар къалэ: Ениджэ, Кочятагъы

Билэджик къалэ: КараIагъач, Алибэйдюзю (Гукайхьаблэ)

Чанаккалэ къалэ: Ащагъыдэмирджи (Бэджэшъкой), Бахьчэли, Бакаджак, Джихьадие, Дэрэкой, Эмирорман, Хьаджыкой (Аскъэлай), Iидрискору, Кахьвэтэпэ, Османие, Саващтэпэ

Эскищэхьир къалэ: Бащара, Iулучайыр

Синоп къалэ: Бюйюкдюз

Токат къалэ: Чайкой