Бжъэдыгъухэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
‎(Бжъэдыгъу къызыхэкӀар)

Бжъэдыгъухэр Адыгэ лъэпкъмэ ащыщ. Кафказ къушъхьэхэм итемыр-тыгъэкъохьапэмкӀэ щыпсэурэ Адыгэ лъэпкъ. Джыдэдэм Урысые Федерацием (Адыгэ Республик, Краснодар край) ыкӀи ӀэкӀыб къэралхэм (Тыркуер, Израил, Сириер, Иорданиер, нэмыкӀхэр) ащэпсэух. Кафказ Заом и кӀэух нэс (1860-рэ илъэсхэр) хэкужъым пстэури щыпсэущтыгъэх.

Бжъэдыгъу лъэпкъым и нып

Тыркуем ис Бжъэдыгъу къуаджэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Афёнкарахьисар къалэ: Ениджэ, Кочятагъы

Билэджик къалэ: КараӀагъач, Алибэйдюзю (Гукайхьаблэ)

Чанаккалэ къалэ: Ащагъыдэмирджи (Бэджэшъкой), Бахьчэли, Бакаджак, Джихьадие, Дэрэкой, Эмирорман, Хьаджыкой (Аскъэлай), Ӏидрискору, Кахьвэтэпэ, Османие, Саващтэпэ

Эскищэхьир къалэ: Бащара, Ӏулучайыр

Синоп къалэ: Бюйюкдюз

Токат къалэ: Чайкой