Банэшэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Банэшэ
Lactuca tatarica.JPG
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: КъэкӀыгъэхэр
Къудамэ: Magnoliophyta
ХэкӀ: Magnoliopsida
ХэкӀыгъуэ: Asterales
Лъэпкъ: Asteraceae
Лъэпкъыгъуэ: Lactuca
ЛӀэужъыгъуэ: Банэшэ
Латин цӀэр
Lactuca tatarica
Meyer

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 36610
NCBI 75952

Банэшэ (лат-бз. Lactuca tatarica) — илъэс зы бжанэкӀэ къэкӀ удз лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

И пкъым и лъэгагъыр см 50-80-м нос, и лъабжьэр занкӀэу йокӀых. Тхьэмпэ кӀыхь, дзэ цӀыкӀу зиӀэхэр къащхъуэ-удзыфэщ. И щхьэкӀэм деж пкъым къудамэ цӀыкӀу зыбжанэу зегуэшыж. Удз щхьэкӀэм гъэгъа шхъуантӀэхэр гъэмахуэкум къыпедзэ.

КъыздэкӀыр[гъэтэрэзын | edit source]

Джабэхэм, губгъуэхэм, мэкъупӀэхэм къыщокӀ.


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

Хьэкъун Б. Адыгэ къэкӀыгъэцӀэхэр. ТхылътедзапӀэ «Элбрус». Налшыч 1992 гъ.